Oklopni automobil AEC mk.2

 

.....Početkom septembra 1944. na ostrvo Vis iskrcavaju se delovi 1.tenkovske brigade, koja je nakon dužih priprema formirana u Gravini 16. jula 1944. Osnovno oružje brigade bio je tenk M-3 Stjuart, ukupno 59 vozila, kojim su popunjena tri tenkovska bataljona, a u sastav brigade ušao je i bataljon oklopnih automobila AEC, ukupno 24 vozila. Oklopni automobil AEC, nastao je 1941. na osnovu vlastite inicijative firme AEC limited i to korišćenjem elementa dva postojeća vozila. Osnova je preuzeta sa vučnog vozila Matador, koji je u britanskoj vojsci korišćen kao tegljač srednje artiljerije, a kupola je preuzeta sa tenka Valentin. Prototip ovako dobijenog vozila prikazan je na paradi Konjičke garde, gde je izazvao pažnju, što je izmedju ostaloga dovelo do serijske proizvodnje. U naoružanje britanske armije usvojen je pod oznakom AEC mk.1. Vec 1942. AEC mk.1 naoružan topom ''Dvofuntašem'' (kalibar 40mm) imao je prilike da se potvrdi u borbama u Severnoj Africi i na Bliskom istoku. Firma je nastavila sa daljim usavršavanjem na osnovu stečenog iskustva u borbi, pa nastaje model mk.2, koji se odlikovao bolje profilisanim oklopom, topom ''šestofuntašem'' (57mm) i jačim motorom od 158ks, jer prethodni model sa motorom od 105ks nije imao zadovoljavajuću prohodnost. Daljim razvojem nastao je i model mk.3 sa topom 75mm.

AEC mk.2 na vojnoj paradi u čast prve godišnjice oslobođenja Beograda, oktobra 1946.

 

.....Ove oklopne automobile, generalno, odlikovala je solidna vatrena moć, ali nedovoljna pokretljivost i oklopna zaštita. Korišćeni su mahom u iziđačkim jedinicama, često kao podrška lakšim vozilima. Tokom operacija u Zapadnoj Evropi 1944-45. najčešći ratni zadatak bilo im je obezbeđenje pozadine i komunikacija. Tokom rata proizvedeno je 122 AEC-a mk.1 i 507 verzija mk.2 i mk.3. Pored Britanske i Jugoslovenske vojske, posle rata viđeni su i u armijama Belgije i Danske.
.....U sklopu priprema za formiranje 1.tenkovske brigade (1.tbr), procenjeno je da pored tenkova M-3, balkanskim uslovima odgovara i oklopni automobil (dalje OA) AEC mk.2, kojeg je odlikovala mala širina pogodna za loše kominikacije. Sem ovoga top od 57mm, kojim je bilo naoružano ovo vozilo, bio je efikasan protiv tenkova koji su u to vreme korišćeni na prostoru Jugoslavije. Početak uvođenja u borbena dejstva, predstavljalo je već pomenuto iskrcavanje na ostrvo Vis, koje je započeto početkom septembra, a dovršeno oktobra 1944. U prvim ešalonima prebačeno je 9 AEC-a, sa zadatkom protivdesntne odbrane Visa. Iako su svi oklopni automobili Prve brigade bili u jednom bataljonu, on nije nikada upotrebljen kao celina, jer je 1.tbr podeljena na Sevrnu i Južnu operativnu grupu, pri čemu je svaka dobila po jednu četu OA. U operativnim grupama tenkovskim četama je dodeljeno po 3-4 OA. OA AEC ili ''Blinde'' kako su službeno nazivane u to vreme su uzele učešća u svim borbama koje je vodila 1.tbr. Naročite teške borbe vođene su prilikom oslobađanja Knina, Mostara, Bihaća... Tokom borbi za Bihać 24.marta 1945. dve ''blinde'' su prodrle u grad i pokušale na prepad da zauzmu most na Uni. Međutim most je porušen kada je preko njega prelazio drugi OA, a prvi je uništen dejstvom ručnog bacača. Iako je primarna namena ovog vozila bilo izviđanje, u NOVJ je korišćeno kao podrška tenkovima. Tenkovi Stjuart su bili naoruzani topom od 37mm, koji nije mogao parirati protivničkim tenkovima, te su taj zadatak preuzimali OA AEC. Takođe uspešno su korišćeni za tučenje utvrđenih tačaka i PT sredstava, otvarajući put tenkovima, koji su dejstvovali po pešadiji. Po kraškim terenima AEC je pokazao ograničenu prohodnost i mahom se držao puteva, često ne uspevši da savlada ograde od naslaganog kamena, koje su bile karakteristične u Dalmaciji. U borbi protiv drugih tenkova OA AEC se morao oprezno koristiti, jer im je mogao samo parirati po vatrenoj moći, ali ne i po pokretljivosti i oklopnoj zaštiti. Tokom ratnog puta 1.tbr dolazilo je više puta do direktnih susreta sa protivničkim tenkovima. Tokom 13. aprila 1945.u 6 časova zapocet je napad na Tounj, koj je nakon pada Ogulina i Josipdola, predstavljao znacajnu tačku. Podrsku 1. i 3. brigadi 34. divizije koja je napadala cinio je 2.tenkovski bataljon sa svoje dve tenkovske čete. Tenkovska četa na pravcu Prve brigade izbila je ispred mosta u blizini Tounja. Most je bio snazno branjen, a odbrana je bila pojacana i tenkovima ''Panter'' (pošto postoje fotografije utvrđeno je da se zapravo radilo se o samohodnom orudju STUG III. U oba slucaja Stujarti nisu mogli parirati ni svojim topovima ni oklopom, pa su se sklonili u okolne vrtače. Na direktni duel odvažava se Josip Beguš, koji se već proslavio svojom preciznošću na topu 57mm. Panter je prvi opalio i granata pada blizu oklopnog automobila, a zatim je Avgust ispalio tri granate, prva je promašila cilj, a druga je zapalila vozilo, pri cemu je Panter eksplodirao. Kasnije je utvrđeno da je jedna od granata pogodila cev topa nemačkog tenka. Komandir nemačkog vozila poručnik Alber Pihler je pogođen prilikom napuštanja vozila, a ostatak posade je poginuo u vozilu.. U Tounju bilo je još nekoliko nemačkih tenkova, ali su se povukli bez borbe. Par nedelja kasnije Beguš je ponovio uspeh uništivši nemački tenk T-34 u selu Bazovica. OA su često trpeli i gubitke od neprijateljskih tenkova, kao na primer tokom borbi za Postojnu 29. aprila 1945. kada se nekoliko OA sukobilo se sa pet nemačkih tenkova, prilikom čega su uništena 2 OA. Prva tenkovska brigada je dobila jedan dodatni broj tenkova M-3 za popunu gubitaka, ali Saveznici nisu nikada isporučili dodatne AEC-e. Pod zastavom 1.tbr, tokom rata, 5 OA AEC je uništeno, a dva su teže oštećena.
.....Posle rata ''blinde'' korišćene su još određeno vreme. Bile su u lošem stanju, usled intezivne ratne upotrebe. Usled nedostatka rezervnih delova pojedina vozila su otpisivna i sa njih su skidani rezervni delovi za preostala. Na sednici Glavnog VTS (Vojno tehnički savet), decembra 1956, zaključeno je da iz naoružanja treba izbaciti zastarele oklopne automobile AEC.
Model / poreklo AEC mk.2 / V. Britanija
Posada 2 člana
Borbena masa 12,7t
Dužina 5,18m
Širina 2,74m
Visina 2,55m
Motor A197 dizel, šestocilindričan
Radna zapremina 9.650 cm3
Snaga motora 158ks, pri 2.000 obr/min
Max. brzina 66km/h
Autonomija 400km
Naoružanje top QF 57mm, 1 mitraljez Besa 7,92mm i puškomitraljez Bren 7,7mm
Oklop Telo 8-22mm, štit kupole 57mm

AEC je uništen nakon nasilnog prelaska mosta u Bihaću

Ostaci samohodnog oruđa STUG III nakon sukoba sa AEC-om kod mosta u Tounju

Popularna ''blinda'' u originalnoj pustinjskoj šemi bojenja, ispod kupole vide se registraciomi broj britanske armije
Kolona ''blindi'' tokom rata

Iz posleratne upotrebe. Na gornjoj slici jasno se vidi pored topa mitraljez Besa 7,92mm

Ratni put Prve tenkovske brigade

Galerija: Prva tenkovska brigada


U izradi ove strane korišćene su informacije i fotografije iz / sa:

forum