Srpski oklop - forum
 
Samohodni PA top ZSU-57/2
.....Jedan od zanimljivih detalja u vezi slavne Crvene armije je da u svome sastavu tokom Drugog svetskog rata nije imala namenski samohodni PA top za zaštitu borbenog poretka tenkovskih jedinica. Određenih pokušaja bilo je pre ali i tokom rata, no ni jedno rešenje nije došlo do serijske proizvodnje. Tokom 1945. izrađena je manja količina novog samohodnog PA vozila ZSU-37, koje se zasnivalo na samohodnom oruđu SU-76M, tako što je na oklopnom telu montirana otvorena kupola sa jednim topom K-61, kalibra 37mm. Ovo oruđe je zadržalo sve loše karakteristike od SU-76M, pre svega nedovoljno snažne i nepouzdane motore. Ukupno je izrađeno nešto preko 70 ZSU-37. Februara 1946. konstruktorski biro zavoda 174 iz Omska, predlagao je svoje rešenje na bazi tenka T-34, na koji bi se ugrađivala 4 topa kalibra 37mm. Međutim početkom naredne, 1947. donosi se odluka da buduće samohodno oruđe mora za osnovu imati telo tenka T-54 i PA topove kalibra 57mm, čime je praktično započet razvoj budućeg ZSU-57/2. Krajem iste godine bio je gotov idejno - tehnički projekat, ali kako je kasnio razvoj topa, tek je krajem 1948. započet rad na tehničkim crtežima, da bi u maju 1949. zavod 174. pristupio izradi dva prototipa. Radovi na prototipu nisu se odvijali brzo pre svega zbog velikih problema sa razvojem dvocevne verzije topa S-68, koji je predstavljao uvećanu verziju PA topa S-60, montiranog na lafetu i spregnitim sa radarom. Prvi prototip ZSU-57/2 je prošao interna fabrička ispitivanja u junu 1950, a nešto dugačiji drugi prototip je bio decembra iste godine dovršen za državno ispitivanje, koje je sprovedeno u periodu od 27. januara do 15. marta 1951. i obuhvatilo je 1.500 pređenih km i 2.000 ispaljenih metaka. Ustanovljeno je da oruđe odgovara potrebama zaštite tenkovskih i mehanizovanih jedinica od napada iz vazduha i predložena je izrada probne partije za dalje opitovanje. Maja 1951. dovršeno je 6 usavršenih primereka za armijsko ispitivanje. Između ostalih promena uvećan je i borbeni komplet sa 272 na 300 metaka 57mm. Sa različitim doradama na ZSU-57/2 nastavljeno je i tokom 1952-53., a dva kontrolna primerka su prošla armijska testiranja 1954., nakon kojih je u februaru 1955. samohodno oruđe ZSU-57/2 usvojeno u naoružanje pod nazivom Зенитная Самоходная Установка ЗСУ-57/2 . Nakon priprema serijska proizvodnja je započela 1957. u omskom zavodu 174, a topovi su izrađivani u artiljerijskom zavodu 946. Novim oruđem popunjavani su tenkovski pukovi, jedna baterija sa 4 vozila. Međutim, slobodno se može reći da je iako nov projekat ZSU-57/2 je već u momentu isporučivanja bio neperspektivno i relativno zastarelo oruđe za PVO oklopnih jedinica. I pored izražene robusnosti i prohodnosti, kao i odlične balistike topa S-68 nedovoljna softiciranost se ogledala u nepostojanju savremenog sistema za navođenje i upravljanje vatrom, što je bio imperativ upotrebe u eri mlazne avijacije. Potrebe vremena zadovoljene su tek razvojem efikasnijeg oruđa ZSU-23 Šiljka, čija je serijska proizvodnja počela 1964.

Prototip ZSU-57/2 na Državnom ispitivanju 1951./ Samohodno oruđe is sastave subotičke 36.okbr, snimljeno 2000g.

.....Nakon dužeg pregovaranja 4.avgusta 1961. sa SSSR-om je zaključen ugovor o velikom kreditu za nabavku naoružanja. Ukupna vrednost ugovora bila je 115.912.474 američkih dolara (ili oko 900 miliona današnjih dolara), a isporuke, su po ovom ugovoru trajale do 1965. god. Jugoslovenskoj delegaciji je 15, oktobra 1962. pokazano samohodno oruđe ZSU-57, uz ponudu od 88.000 dolara ( oko 690.000 današnjih) za oruđe sa dve rezervne cevi. Očigledno impresioniran, jugoslovenki vojni vrh je brzo reagovao i već 23. novembra 1962. potpisan je ugovor koji je zaljučio nabavku 40 oruđa sa 50.000 metaka. Tokom 1963. isporučene su dogovorene količine, a naredne godine kupljeno je 16, a 1965. godatnih 69 ZSU-57. Ukupna količina od 125 oruđa je znatno poboljšala mogućnosti PVO oklopnih jedinica, naročito u svetlu činjenice da je pre toga jedino samohodno PVO oruđe bilo M15, koje je u manjem broju imala JNA. ZSU-57 je bio dodeljivan skoro isključivo oklopnim jedinicama (pukovima, brigadama) koje su dobijale bateriju od 6 oruđa i jednog izviđačkog automobila M3A1. Dve baterije od po 4 oruđa dodeljene su protivtenkovskim brigadama, a jedna baterija istog sastava dodeljena je Školskom centru PVO u Zadru. Početkom devedestih oko 110 raspoloživih ZSU-57 uglavnom je bilo raspoređeno po oklopnim i mehanizovanim brigadama u sastavu mešovitih diviziona PVO: dve baterije sa ukupno 12 ZSU-57 i jedna baterija sa 6 vozila Strela-1M. Tokom operativne upotrebe na prostoru Jugoslavije nije bilo pokušaja modernizacije ovog oruđa, čije je najveći nedostatak bio nepostojanje sistema za upravljanje vatrom i prijem podataka sa radarskih stanica.

Detalj sa obuke / Posada na obuci snimljena 1972., iza su traktori guseničari GJ-800 (levo i desno) i M4 (u sredini)

.....Tokom ratnih sukoba 1991-95 na prostorima bivše Jugoslavije ZSU-57 je uglavnom korišćen za dejstvo po pešadiji i utvrđenim tačkama, što je u ostalom bila praksa i za sva druga protivavionska oruđa. U Sloveniji su ostala dva diviziona (24 oruđa) iz sastava 1.okbr Vrhnika i 228.mtbr iz Postojne. Manji broj je zarobila hrvatska vojska prilikom pada kasarni u Varaždinu ili Bjelovaru. Deo raspoloživih ZSU je ostao u sastavu Vojske Republike Srpske, gde su mahom upotrebljavane pojedinačno za dejstvo po ciljevima na zemlji. Naprimer Druga Ozrenska brigada, je u sastavu drugog bataljona koji je bio raspoređen u dolini Krivaje imala od borbenih vozila 1 OT M-60PB i jedno oruđe ZSU-57 sa nadimkom "Strava". Zahvaljujući velikoj elevaciji cevi, ovo oruđe, je bilo veoma pogodno za dejstvo u brdskim predelima. Specifičan, snažni zvuk prilikom dejstva je imao dobar efekat na moral boraca. U žestokoj borbi 16.jula 1995. , koju su vodili delovi Prve Zvorničke brigade sa borcima 28. divizije, koja se probijala iz Srebrenice jedno oruđe je uništeno, a drugo je zarobljeno i odmah upotrebljeno protiv srpskih boraca. Ratne 1999. ZSU su uzeli učešća u odbrani teritorije i jedinica Vojske Jugoslavije. Divizion ovih oruđa iz sastava 252.okbr iz Kraljeva je ratovao na Kosovu, pri čemu je izgubljen jedan primerak.
.....ZSU-57 se u sastavu slovenačke vojske zadržao do početka dvehiljaditih, a posle objedinjenja vojski oba entiteta u BiH 2006. sva oruđa ZSU su proglašena viškom. Vojska Srbije i C. Gore je preostala 32 primerka ZSU-57 povukla iz naoružanja 2005.

Detalj sa vežbe "Bilogora 77", oktobra 1977, okolina Bjelovara

 

Tehnički opis

 

.....ZSU-57 je projektovan i izrađen na osnovu serijskog tenka T-54. Za razliku od tenka samohodno oruđe ima po 4 potporna točka sa svake strane, a unutar oklopnog tela izvedene su brojne promene u cilju prilagođavanja drugačijoj kupoli. Ugrađen je i snažniji generator G-54 od 3kWumesto G-73 sa 1,5kW. Osnovno naoružanje je protivavionski dvocevi top S-68, sa borbenim kompletom od 300 metaka. Teoretska brzina paljbe je bila 240 metaka u minuti, praktična u zavisnosti od stepena obučenosti posluge. Top se puni sa okvirima od po 4 metka, što je znatno uticalo na vatrenu efikasnost, kao i nemogućnost dejstva iz pokreta. Zahvaljujući velikoj dužini cevi od 4.365mm početna brzina ispaljenog zrna je oko 1.000 m/s, te se ovim topom moglo dejstvovati do daljina 4.500m, uz uslov da brzina cilja ne premašuje 350m/s. U sekundarnoj nameni topovi 57mm su bili jako efikasni za dejstvo po ciljevima na zemlji. Pancirna granata mogla je probiti na 1.000m pancirnu ploču debljine 100mm pod uglom od 90°, odnosno 80mm pod uglom od 60°, dok je na 2.000m probojnost bila respektivnih 70 odnosno 60mm. Postojala su dva tipa metka za top S-68: Sa trenutno obeležavajućom granatom OR-281U ili sa pancirno obeležavajućim zrnom BR-281U. Metak sa trenutnim zrnom proizvodila je i jugoslovenska vojna industrija pod oznakom M-66, a postojao je i školski metak M-67 i opitni metak. Brzina rotiranja kupole po azimutu je bila 36°/s, odnsosno samo 4°/s ručno. Po elevaciji brzine su bile 20°/s odnosno 4,5°/s. Zaštita oklopnog tela je na nivou tenka T-54 prednji deo 100mm, bokovi 80mm, pozadi 45mm, a kupola je bila zaštićena sa 8-13mm debelim pločama, što je pružalo zaštitu od streljačke municije. Zarad lakše manipulacije kupola je bila otvorenog tipa, a tokom marševanja navlačena je specijalna pokrivka sa prozorima od pleksiglasa.
.....Motor je bio standardni tenkovski V-54 sa maksimalnih 520KS, što je znatno lakšem samohodnom oruđu obezbedilo odličnu prohodnost. Ukupna količina goriva u unutrašnjim rezervoarima bila je 640l, a svakom od dva spoljna moglo je stati dodatnih 95l.
Samohodni protivavionski top ZSU-57/2
Borbena masa 28130kg
Dužina 9.0m
Širina 3,27m
Visina 2,75m
Motor V-54, dvanaestocilindrični dizel
Snaga motora 520KS
Specifična snaga 18,5KS/t
Maks. brzina po putu 50km/h
Zapremina rezervoara 670l + 2x95l
Autonomija kretanja 320-420km
Naoružanje dvocevni top S-68
Borbeni komplet 300 metaka (250 tenutnih i 50 pancirnih)
Oklopna zaštita telo 20-100mm, kupola 8-13mm
Posada 5 članova

Dejstvo slovenačkog ZSU-57 na poligonu / Odlično očuvani primerk iz Češke

Dejstvo ZSU-57 iz sastava VRS tokom rata

Tokom službovanja u JNA

Samohodno oruđe ZSU-57, primerak izložen u muzeju Otadžbinskog rata, kasarna Kozara, Banja Luka. Izloženo vozilo 0795 je ranije korišćeno u Školskom centru u Zadru

ZSU-57 Vojske Republike Srpske, sa dodatnom improvizovanom zaštitom za posadu, Bijeljina 2000.

 

Za izradu ove strane korišćeni su izvori:

  • Боевые машины Уралвагонзавода - Т-54-55
  • Arsenal 81- "Protivavionski tenk" A. Radić
  • "Modernizacija i intervencija" - B. Dimitrijević
  • "Oklep po slovenskam" - I- Kučevar
  • "Bitka za Vozuću" - N.Cvjetković
  • Municija - knjiga 1
  • Protivavionski top samohodni S-68 - rad. održavanje
  • OS SFRJ 1941-1981
  • Forum Paluba
  • http://coollib.com/b/121730/read
Početna strana