Tenkovski Motor V46-TK1

Motor V46-TK1 je višegorivi,četvorotaktni, dizel sa direktnim ubrizgavanjem, turboprehranjivanjem i međuhlađenjem vazduha.
Prečistačse sastoji od grubog i finog prečistača koji su razdvojeni. Grubi prečistačje ciklonski a fini sa ţičanim kasetama koje se mogu regenerisati.
Turbokompresori su sa slobodnom neregulisanom radijalnom impulsnom turbinom. Primenjena su dva turbokompresora, za svaki cilindarski blok po jedan.
Spirala turbine je dvokanalna i svaki kanal pokriva tri cilindra sa fazno pomerenim redosledom izduvavanjačime se ostvaruje impulsni efekat.
Međuhladnjak vazduha je integralni deo motora. Vrlo je kompaktne gradnje i zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji izrade obezbeđuje veliku efikasnost uz male otpore. Vazduh se hladi vodom iz nezavisnog sistema odvojenog od sistema za hlađenje motora. U ovaj sistem je uključena pumpa za prinudnu cirkulaciju vode i hladnjaci smešteni u paketu sa ostalim hladnjacima u poklopcu transmisionog prostora.
Pumpa visokog pritiska je kompakta i obezbeđuje visoke pritiske ubrizgavanja, što je jedan od uslova za postizanje visoke ekonomičnosti ovog motora.
Brizgaljke stvaraju veći broj mlazeva u komori za sagorevanje, a razvijene su specijalno za ovaj motor. Nizom konstrukcijskih zahvata obezbeđena je veća pouzdanost u odnosu na brizgaljke kod ranijih verzija ovog motora.
Komora za sagorevanje je modifikovana Hessel-mann-ova komora sa optimiziranom geometrijom,čime je ostvarena visoka ekonomičnost.
Uređaj za hlađenje je minimalnih gabarita i mase i obezbeđuje pouzdan rad pogonske grupe pri svim reţimima eksploatacije i pri temperaturi okoline od - 30 do +53 0C. Ostvaren visok nivo pojedinačnih performansi ugrađenih komponenti uređaja, obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i efikasan rad i pri najteţim uslovima, uz minima-lnu potrošnju snage (oko 10 %) angaţovane za pogon dva ventilatora.
Transmisija za tenk VIHOR je mehanička sastavljena od multiplikatora i dva planetarna menjača sa bočnim prenosnicima i ima hidrauličko upravljanje.
Multiplikator je zupčasti sa izvodom za pogon kompresora, starter generatora i prenosnika za pogon ventilatora.
Menjači su planetarni sa 5+1 stepeni prenosa i višelamelastim spojnicama koje se aktiviraju hidraulički. Promena stepena prenosa i zaokret ostvaruju se preko mehaničkih komandi i hidrauličkih aktuatora. U svakom stepenu prenosa ostvaruje se po jedan proračunski poluprečnik zaokreta,čiji je raspored znatno povoljniji u odnosu na tenk T-72 zahvaljujući značajnim izmenama u konstrukciji menjača i sistema za upravljanje. Sve izmene u konstrukciji menjača realizovane su u postojećim gabaritima.
Za pogon dva ventilatora sistema za hlađenje motora i transmisije razvijen je potpuno novi prenosnik sa sigurnosnom frikcionom spojnicom sa mokrim trenjem.

Karakteristike motora od 1200 KS
Konfuguracija .......................................... V12/60
Prečnik klipa ........................................... 150 mm
Radna zapremina ................................. 38.88 litara
Kompresija .................................................. 14:1
Regulator ...........................mehanički, svereţimski
Masa ..................................................... 1090 kg
Dimenzije.............................. 1623x1026x949 mm
Snaga .............................. 882 kW (pri 2000 min-1)
Moment ..........................4950 Nm (pri 1300 min-1)