Operacija "Vihor"

 

.....Rano ujutru 12. decembra 1991. Hrvatska vojska započela je operaciju "Vihor" (tema na forumu), koja je za cilj imala forsiranje reke Kupe i prodor u pravcu Gline. Zamisao i organizacija operacije su potpuno zakazali, pa je ovo postala jedna od akcija sa velikim brojem uništenih oklopnih vozila. Tokom noći ubačene izviđačko diverzantske grupe su uspešno savladale malobrojnu četu glinske brigade TO, koja je obezbeđivala sela Gračanica i Stankovci, a rano ujutro preko reke Kupe se čamcima i amfibijskim transporterima prebacuje se 102. brigada iz Zagreba. Nešto iza podneva na mostobran preko reke pristiže oklopna četa od 8 tenkova i 2 OT (mesto prelaskaje ranije JNA koristila za obuku svojih jedinica). Dok se ova faza operacije manje - više odvijala po planu, desnokrilni sused 10.brigada, koja je trebala izvršiti forsiranje u visini sela Pokupsko i Gajdekovo nije ni pokušala izvršiti zadatak. Takođe i na levom krilu dolazi do lošeg sprovođenja operacija jer delovi 2.Gardijske brigade sporo napreduju prema Marinbrodu, dok u nastaloj pometnji nije zauzet most preko reke Gline, kojim se trebao uvesti 3.bataljon 102.brigade. U večernjim časovima prekida se nastupanje i obezbeđuju se dostigniti položaji. Međutim u toku noći povlače se iviđačko-diverzantske jedinice iz Stankovaca, koje su bile borbeno najiskusnije, kao i delovi 2.bataljona 102. brigade, a što je najčudnije povukla se i pontonirska jedinica sa mesta prelaza, sa sve amfibijskom skelom (GSP) za prevoz tenkova. Tokom noći komanda glinske brigade TO odbrane angažovanjem malobrojnih rezervi i uz pomoć delova OG-1 JNA, koja je bila na širem prostoru Banije, priprema kontranapad u ranim jutarnjim satima. Za dalji razvoj događaja jako bitnim se pokazalo i angažovanje voda tenkova M-84, koji su bilu u marševanju iz pravca Gline prema Petrinji, ali su zaustavljeni i dobili su nov zadatak. Tokom izuzetno hladne noći 12/13.decembra nije bilo većih borbi, no rano ujutru takođe dolazi do događaja, koji je jako uticao na dalju promenu ratne sreće. Brdo iznad sela Gračanica je ostalo neposednuto, jer je po planu to trebalo da izvede 10.brigada, koja se i nakon smene komandanta, nije pokrenula ni narednog jutra. Tokom noći u taj prostor ulaze srpske jedinice iz pravca Taborišta i zauzimaju položaje u blizini Gračanice. Rano ujutro hrvatski tenk dolazi do porušenog mosta iznad sela Gračanica (koji je porušila div.jedinica prethodne noći) i posada izlazi iz vozila smatrajući da su na položajima hrvatske jedinice. U brzoj akciji, likvidirana je posada, a tenk je odmah iskorišćen u napadu, što pojačava efekat panike. U približno isto vreme kreće jaka artiljerijska priprema po mostobranu na desnoj obali Kupe, a na brda iznad Stankovaca izbijaju tenkovi i pešadija, tako da je čitav prostor mostobrana mogao biti neposredno tučen. Dolazi do paničnog povlačenja 102. brigade, kojoj je ovo bilo vatreno krštenje, odnosno prva borba. Na raspolaganju je samo nekoliko desantnih čamaca, te mnogi vojnici pokušavaju preplivati hladnu reku. Preostali tenkovi i OT se povlače prema prolazu preko reke Kupe, ali podpadaju pod vatru tenkova M-84, koji imaju odlične položaje iznad Stankovaca. Kako nemaju mogućnosti za prelaz reke posade napuštaju oklopna vozila i uništavaju ih ili oštećuju. Povlačenjem preko reke, praktično operacija "Vihor" je završena. Po službenim podacima Hrvatska vojska je u dvodnevnim borbama imala 17 mrtvih i 19 ranjenih te gubitak 10 oklopnih vozila. Istovremeno i gubici srpske strane su veliki i to 18 mrtvih vojnika i više povređenih. Većina od toga je stradala u iznenadnom napadu na selo Gračanica, kada su mnogi surovo likvidirani nakon zarobljavanja. Tokom 1992. uz asistenciju UNPROFOR-a, sa obale Kupe izvučena su tri tenka, od kojih su dva uspešno popravljena i uvrštena u sastav VRSK.

Прикажи већу мапу

Mesto prelaska reke Kupe, koja je ranija JNA koristila za obuku svojih jedinica i koje je korišćeno u op. "Vihor"

 

Amfibijska skela GSP

Amfibijska skela GSP, za prevoz tenkova potrebna su 2 vozila (leva i desna poluskela)

 

U izradi strane korišćene su informacije iz:

  • "Rat za srpsku krajinu", Marko Vrcelj
  • "102. brigada hrvatske vojske u operaciji Vihor 1991.godine" Polemos 2, Vlado Hodalj